Právne upozornenie


Vstupom na stránku spoločnosti Debt Management s.r.o. súhlasí návštevník s podmienkami jej využívania. Informácie na tejto internetovej stránke sa poskytujú len pre informačné účely a nie sú pre zverejniteľa žiadnym spôsobom záväzné. Všetky údaje podliehajú úprave a/alebo aktualizácii bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Debt Management s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku ani zodpovednosť spojenú s použitím informácií z tejto internetovej stránky. Spoločnosť Debt Management s.r.o. nie je zodpovedná za žiadne priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo trestné poškodenia, ktoré vzniknú z prístupu k používaniu tejto webovej stránky, vrátane, ale neobmedziac sa na ľubovoľné víry, ktoré môžu nakaziť počítačové zariadenie.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ nie sú osobne identifikovateľné informácie poskytnuté dobrovoľne, tak jedinými informáciami, ktoré spoločnosť Debt management s.r.o. získa od návštevníkov tejto webovej stránky, je dátum a čas návštevy, navštívené stránky, názov poskytovateľa internetových služieb návštevníka a webová stránka týkajúca sa návštevníka. Tieto údaje sú používané výlučne na vyhodnotenie návštevnosti internetovej stránky, na generovanie štatistiky a na zlepšenie služieb a informácií, ktoré webová stránka poskytuje a návštevník svojím vstupom na stránku výslovne súhlasí s ich spracovaním. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne, sa používajú iba na splnenie požiadaviek návštevníka alebo pre účely, ktoré sú uvedené na stránke, kde je táto informácia požadovaná. Spoločnosť Debt Management s.r.o. sa zaväzuje, že takto získané informácie neposkytne a nesprístupní tretím subjektom okrem prípadov a subjektov určených zákonmi Slovenskej republiky.

Ochranná známka a autorské právo

Názov Debt management a jeho logo sú ochrannou známkou spoločnosti Debt management s.r.o.. Ochranná známka, značky k identifikácii firmy a logá [ďalej len ochranná známka], ktoré sú zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti Debt management s.r.o. Rovnako je autorským právom a inými právami na ochranu duševného vlastníctva chránený obsah stránky - fotografie, texty, programové komponenty a dokumenty, ktoré nesmú byť či už v celku alebo z časti reprodukované ani nijak inak použité bez výslovného a písomného súhlasu spoločnosti Debt management s.r.o.

copyright © 2007 Debt management s.r.o.

Zverejnenie informácií v súlade s § 3a ods. 3 z. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

obchodné meno: Debt management s.r.o.

sídlo: Robotnícka 4, 974 01 Banská Bystrica

ičo: 36776190

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13057/S.