Mimosúdne vymáhanie pohľadávok


prebieha v zásade v písomnej forme zasielaním výziev, upomienok a navrhovaním splátkových kalendárov dlžníkom. Na podporu efektívnosti využívame aj telefonickú a/alebo elektronickú formu komunikácie s dlžníkom. V nevyhnutných prípadoch jednáme s dlžníkom aj osobne. V prípadoch, kedy ani na základe tejto činnosti nie je dohodnutý spôsob úhrady dlžnej sumy, po zvážení dostupných informácii o dlžníkovi navrhneme klientovi ďalší, čo najefektívnejší postup vymáhania pohľadávky.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo