Vymáhanie pohľadávok rozhodcovským súdom


sa realizuje za predpokladu, že pohľadávková dokumentácia obsahuje rozhodcovskú doložku, resp. rozhodcovskú zmluvu. Rozhodcovská doložka, resp. zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie v prípade pohľadávok vzniknutých z rôznych titulov (dohodnuté zmluvné plnenie, nájomné, zmluvné pokuty, atď) je oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a menej nákladné ako vymáhanie pohľadávok na všeobecnom súde a pritom je podľa zákona jeho plnohodnotnou alternatívou. Jednou z početných výhod rozhodcovského konania je aj možnosť zvoliť si miesto pojednávania. Aj z tohto dôvodu odporúčame našim klientom dopĺňať zmlúv rozhodcovské doložky. Najčastejšie rozhodcovské konanie prebieha na Arbitrážnom súde – stálom rozhodcovskom súde so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo