Služby


Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
prebieha v zásade v písomnej forme zasielaním výziev, upomienok a navrhovaním splátkových kalendárov dlžníkom. Na podporu efektívnosti využívame aj telefonickú a/alebo elektronickú formu komunikácie s dlžníkom. V nevyhnutných prípadoch jednáme s dlžníkom aj osobne. V prípadoch, kedy ani na základe tejto činnosti nie je dohodnutý spôsob úhrady dlžnej sumy, po zvážení dostupných informácii o dlžníkovi navrhneme klientovi ďalší, čo najefektívnejší postup vymáhania pohľadávky.

Vymáhanie pohľadávok na všeobecnom súde
realizujeme prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie Brázdil & Brázdilová, so sídlom Trhová 1, Zvolen. Súdne vymáhanie pohľadávok sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti exekučným titulom. Pokiaľ dlžník proti platobnému rozkazu podá odpor alebo sa súdu dlžníkovi nepodarí platobný rozkaz doručiť, súd nariadi vo veci pojednávanie. Po vykonaní dokazovania na pojednávaní vynesie súd rozsudok. Súdne vymáhanie pohľadávok sa končí zabezpečením právoplatného platobného rozkazu alebo právoplatného rozsudku.

Vymáhanie pohľadávok rozhodcovským súdom
sa realizuje za predpokladu, že pohľadávková dokumentácia obsahuje rozhodcovskú doložku, resp. rozhodcovskú zmluvu. Rozhodcovská doložka, resp. zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie v prípade pohľadávok vzniknutých z rôznych titulov (dohodnuté zmluvné plnenie, nájomné, zmluvné pokuty, atď) je oveľa rýchlejšie, efektívnejšie a menej nákladné ako vymáhanie pohľadávok na všeobecnom súde a pritom je podľa zákona jeho plnohodnotnou alternatívou. Jednou z početných výhod rozhodcovského konania je aj možnosť zvoliť si miesto pojednávania. Aj z tohto dôvodu odporúčame našim klientom dopĺňať zmlúv rozhodcovské doložky. Najčastejšie rozhodcovské konanie prebieha na Arbitrážnom súde – stálom rozhodcovskom súde so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica.

Exekučné konanie
V prípade, ak aj napriek vydaniu právoplatného a vykonateľného rozhodnutia všeobecného, resp. rozhodcovského súdu nedôjde k úhrade pohľadávky zo strany dlžníka nasleduje exekučné vymáhanie pohľadávok. Exekučné konanie realizujeme prostredníctvom spolupracujúcich exekútorských úradov, vďaka čomu dosahujeme efektivitu nielen po celom území Slovenska, ale aj v zahraničí.

Všetky následné úkony pre začatie exekúcie vykonáva vybraný exekútorský úrad v spolupráci s advokátskou kanceláriou. Vymožené finančné plnenie je poukázané na dohodnutý účet. V prípade, ak exekútor zistí, že pohľadávka je nevymožiteľná z dôvodu nemajetnosti dlžníka, je možné pohľadávku daňovo zohľadniť, prípadne ju odpredať - postúpiť.

Postúpenie pohľadávok
Po predložení nami vypracovanej ponuky a jej akceptovaní klientom sa postúpenie pohľadávok realizuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávok. Výška odplaty za postúpenie pohľadávok závisí od nominálneho finančného objemu pohľadávok, ich počtu a veku.

Dobrovoľné dražby
Ďalším spôsob vymoženia pohľadávok, ktorý našim klientom ponúkame, je vymoženie pohľadávok prostredníctvom dobrovoľných dražieb na základe zmluvy s dražobníkom pri výkone záložného práva. Po ocenení predmetu záložného práva, ohliadke a oznámení o dobrovoľnej dražbe, dôjde k samotnému konaniu dražby, predaju a odovzdaniu predmetu dražby vydražiteľovi.

Stamping
Stamping ako spôsob riešenia pohľadávok patrí medzi mladé, ale o to inovatívnejšie spôsoby. Služba spočíva na princípe umiestňovania loga spoločnosti Debt Management s.r.o. na faktúry, dodacie listy alebo iné dokumenty klienta s upozornením, že faktúry či iné finančné plnenia budú v prípade neuhradenia vymáhané a inkasované prostredníctvom našej spoločnosti. Cieľom stampingu je predovšetkým zlepšiť platobnú disciplínu odberateľov a obchodných partnerov našich klientov.
právne upozornenie © 2008 - 2009 debt management. designed & powered by creoneo